kamaah ..:My diary:..

Temat: PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY DLA TECHNIKÓW
Fronczak o zawodzie technika http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4A3DA602 Proponuję zwrócić uwagę na fragment Należy dodać, iż w obrocie aptecznym znajdują się produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe grupy II-P, np.: metylofenidat-Concerta, pentazocyna-Fortral. Natomiast nie są określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty lecznicze bardzo silnie działające. Z uwagi na fakt, iż obecnie trwają prace nad nowelizacją...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=178Temat: Uprawnienia technika farmaceutycznego
  2)   substancje odurzające,   3)   substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P określone w odrębnych przepisach . Ad 1 wszystkie produkty lecznicze prócz określonych nie w farmakopei a w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych w którym nie ma zaznaczonych jako takich substancji bardzo silnie działających więc zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy należy przyjąć że chodzi o tzw leki szpitalne (zgodnie z opinią ministerstwa zdrowia) Ad2 czyli narkotyki I-N dostępne tylko na różowa receptę pozostałe technik morze sprzedawać (zgodnie z opinią ministerstwa zdrowia) Ad3 w obrocie aptecznym nie są dostępne substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P (są to bardzo...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=7


Temat: Apteka
" /> ">smiem watpic czy ma ona skonczony jakis kierunek farmaceutyczny bo przeciez w aptece tez nie powinien pracowac ktos z pierwszej lapanki W Polsce farmaceutą określa się osobę, która ukończyła ... sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: 1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) substancje odurzające, 3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P - określone w odrębnych przepisach. 2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 6. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego, uwzględniając w szczególności zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2, obowiązki opiekuna praktyki, zakres...
Źródło: forum.pyrzyce.biz/viewtopic.php?t=5721


Temat: Gdzie w przyszłosci kupimy leki ?
Gdzie w przyszłosci kupimy leki? Obszerna informacja dot.min.Punktów Aptecznych 1. Zgodnie z art. 70 ustawy – Prawo farmaceutyczne, poza aptekami obrót detaliczny produktami leczniczymi, mogą prowadzić punkty apteczne. Z kolei technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece (samodzielnie) czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: 1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) substancje odurzające, 3) substancje psychotropowe grupy I-P ... niż w aptece. Katalog leków dostępnych w punktach aptecznych został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335). 2. Upoważnienie ustawowe do wydania ww. rozporządzenia wskazuje, iż minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykazy produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, a zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Z powyższego wynika, iż zastosowanie negatywnej listy substancji przy obecnym brzmieniu upoważnienia nie byłoby prawidłowym wykonaniem upoważnienia ustawowego, ... tym część produktów, które spełniają kryteria mogła się na niej nie znaleźć, z uwagi na termin ich dopuszczenia do obrotu ponieważ były zarejestrowane np. w czerwcu, a konsultacje społeczne i uzgodnienia zewnętrzne odbyły się, w marcu, poza tym koniecznym było przyjęcie daty granicznej do której uwzględniało się nowo zarejestrowane produkty - inaczej wydanie takiego rozporządzenia nie byłoby możliwe, gdyż cały czas są ... rozporządzenie było, zgodnie z procedurą, przedmiotem uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych - podmioty, które dziś podnoszę braki na wykazach często nie zgłaszały wówczas takich uwag. 6. Już dziś jest umieszczona na stronach Ministerstwa Zdrowia nowa, aktualna propozycja wykazu leków w obrocie pozaaptecznym, do której jeszcze przed rozpoczęciem procedury legislacyjnej podmioty mogą zgłaszać wszelkie swoje uwagi. 7. Ministerstwo Zdrowia widząc problemy związane z funkcjonowaniem listy pozytywnej planuje odejście od niej na rzecz przyjęcia w prawie farmaceutycznym jedynie kryteriów, które muszą spełniać produkty w obrocie pozaaptecznym. W takim wypadku wszystko co będzie spełniać te kryteria, tym samym automatycznie będzie mogło się znaleźć w placówkach obrotu pozaaptecznego bez konieczności umieszczenia na jakimkolwiek wykazie. 8. Pojawia się również plotka, jakoby w przygotowywanych przez Ministra Zdrowia projektach aktów normatywnych...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=487


Temat: ciekawy artykuł
działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca błędnie sformułował ten przepis. Substancje, o których mówi powyższy artykuł są określone w Farmakopei Polskiej. Także jeden z ustępów art. 91 Ustawy Prawo Farmaceutyczne został błędnie skonstruowany. Ustawodawca zakazuje technikowi farmaceutycznemu sporządzania, wytwarzania oraz wydawania produktów leczniczych, mających w swoim składzie substancje odurzające, należące do grupy I-P...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=416